Privaatsuspoliitika

AUTOMAAKLER EESTI OÜ

 ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TINGIMUSED

 SISSEJUHATUS

Käesolevates isikuandmete töötlemise tingimustes on kirjeldatud Automaakler Eesti OÜ (registrikood 12505567, aadress Kastani tn 23, 10912 Tallinn) (edaspidi „Automaakler“ või „meie“) isikuandmete töötlemise põhimõtteid. Palun tutvuge käesolevate isikuandmete töötlemise tingimustega hoolikalt, et aru saada, kuidas me teie isikuandmeid töödelda võime ja millised õigused teil isikuandmete töötlemisega seoses on. Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste või taotluste korral võtke palun meiega ühendust allpool toodud kontaktandmetel.

 1. MÕISTED

 

„GDPR“Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).

 

„isikuandmed“Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

 

„kohalduv õigus“Kõik kehtivad Euroopa Liidu õigusaktid ning kõik kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid, sealhulgas, kuid mitte ainult, GDPR-i riigisisesed rakendusaktid.

 

„Klient“ või „andmesubjekt“

 

Füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Automaakleri teenuseid ning kelle isikuandmeid Automaakler töötleb.

 

„Automaakler“Automaakler Eesti OÜ, registrikood 12505567, aadress Kastani tn 23, 10912.

 

„töötlemine“Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

 

„vastutav töötleja“Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Käesolevate isikuandmete töötlemise tingimuste tähenduses on vastutav töötleja Automaakler.

 

„veebileht“

 

Automaakleri veebileht https://automaakler.ee ja sellega seotud alamdomeenid või Automaakleri poolt tulevikus kasutusele võetav muu veebileht.

 

„volitatud Töötleja“Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

 

 1. ÜLDSÄTTED

 

 • Isikuandmete töötlemise tingimused kohalduvad, kui Klient kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Automaakleri teenuseid või kui Klient kasutab Automaakleri veebilehte.

 

 • Isikuandmete töötlemise tingimused kirjeldavad isikuandmete töötlemise üldpõhimõtteid. Kliendi isikuandmete töötlemise täiendavad tingimused võivad olla kirjeldatud ka Kliendiga sõlmitud lepingus või lepingutes või Kliendi antud nõusolekus.

 

 • Automaakleril on õigus käesolevaid isikuandmete töötlemise tingimusi aeg-ajalt ja vastavalt vajadusele uuendada või muuta. Ajakohased ja kehtivad isikuandmete töötlemise tingimused on kättesaadavad Automaakleri veebilehel.

 

 1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ÕIGUSLIKUD ALUSED

 

 • Sõltuvalt konkreetsest olukorrast võib Automaakler Kliendi isikuandmeid töödelda erinevatel eesmärkidel. Automaakler töötleb Kliendi isikuandmeid üksnes selleks kehtivate õigusaktide alusel õiguslikku alust omades.

 

 • Automaakler töötleb Kliendi isikuandmeid eelkõige järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alusel:

 

 • Kliendiga lepingu sõlmimiseks ja lepingu täitmise tagamiseks (õiguslik alus: GDPR artikkel 6 lõige 1 punkt b);

 

 • Automaakleri juriidilise kohustuse täitmiseks, näiteks raamatupidamiskohustuse täitmisega raamatupidamisseaduse alusel (õiguslik alus: GDPR artikkel 6 lõige 1 punkt c);

 

 • Automaakleri õigustatud huvi korral, tingimusel, et Automaakleri õigustatud huvi ei kaalu üles riivet andmesubjekti õigustele ja vabadustele (õiguslik alus: GDPR artikkel 6 lõige 1 punkt f).

 

 1. ISIKUANDMETE KOGUMINE

 

 • Automaakler töötleb Kliendi kohta neid isikuandmeid, mida Klient on Automaaklerile ise edastanud. Automaakler ei kogu Kliendi kohta isikuandmeid ise kolmandatest allikatest.

 

 • Isikuandmed, mida Automaakler oma Klientide kohta kogub ja töötleb, hõlmavad eelkõige järgmisi Kliendi poolt Automaaklerile edastatud andmeid:

 

 • nimi, e-post, telefoninumber;
 • muu Kliendi tellimusega seotud info (tellitud teenuse (paketi) sisu; lisatud auto kuulutuse link, jne);
 • Kliendi pangakonto andmed ja muu arveldamisega seotud info.

 

 • Automaakleri poolt pakutavate teenuste osutamise käigus tekkivad andmed Kliendi kohta.

 

 1. ISIKUANDMETE SÄILITAMISE PERIOOD

 

 • Automaakler ei säilita isikuandmeid kauem, kui see on lähtuvalt isikuandmete töötlemise eesmärgist või kehtivate õigusaktide alusel vajalik.

 

 • Üldreeglina säilitatakse Automaakleri poolt pakutavate teenuste kasutamise käigus tekkinud isikuandmeid 10 aasta jooksul Kliendiga sõlmitud lepingu lõppemisest (säilitamise õiguslik alus: tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lõige 4).

 

 • Kliendilepingu täitmisega seotud isikuandmeid, mille säilitamise kohustus tuleb raamatupidamisdokumentide säilitamiseks ettenähtud õigusaktidest säilitab Automaakler 7 aastat tehingu tegemisele järgneva kalendriaasta lõpust alates (säilitamise õiguslik alus: raamatupidamise seadus § 12).

 

 • Üksikasjaliku teabe saamiseks teiega seotud isikuandmete säilitamise tähtaegade kohta, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotises „Kontaktandmed ja küsimused“ toodud kontaktandmetel.

 

 1. ISIKUANDMETE EDASTAMINE

 

 • Automaakleril on kehtiva õiguse alusel õigus kasutada isikuandmete töötlemisel volitatud töötlejaid. Volitatud töötlejate kasutamise korral jääb Automaakler Kliendi ees täielikult vastutavaks selle eest, et volitatud töötlejad töötleksid Kliendi isikuandmeid õiguspäraselt.

 

 • Automaakleri volitatud töötlejad, kes võivad Kliendi isikuandmeid töödelda on näiteks, aga mitte ainult IT-teenuste osutajad (näiteks serveriteenuse pakkujad, IT tarkvara arendajad), Automaakleri turunduspartnerid või muud kolmandatest isikutest koostööpartnerid.

 

 • Kui Klient on tellinud Automaakleri teenuse seoses kindlustuslepingu sõlmimisega, võib Automaakler edastada Kliendi andmeid ja Kliendi sõiduki tehnilise kontrolli tulemused Kliendi taotlusel kindlustusteenust pakkuvale isikule.

 

 1. ISIKUANDMETE TURVALISUS

 

 • Automaakler kohustub tagama isikuandmete töötlemise turvalisuse, eesmärgiga kaitsta Isikuandmeid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.

 

 • Võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia viimast arengut ja rakendamise kulusid ning Isikuandmete töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke, samuti töötlemisest tulenevaid füüsiliste isikute õigusi ja vabadusi ähvardavaid erineva tõenäosuse ja suurusega ohte, rakendab Automaakler isikuandmete töötlemisel asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

 

 1. KÜPSISED

 

 • Automaakler kasutab oma veebilehel küpsiseid.

 

 • Küpsised on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad Kliendi arvutisse talletatavat informatsiooni ning mida kasutatakse Kliendi jälgimiseks või tuvastamiseks.

 

 • Automaakler kasutab Veebilehel küpsiseid järgmiste tööriistade kaudu:

 

 • Google, Inc, aadress 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Ameerika Ühendriigid, poolt pakutav Google Analytics analüüsitööriist, mis aitab veebisaitide ja rakenduste omanikel mõista, kuidas külastajad nende vara kasutavad. Peamine küpsis, mida Google Analytics kasutab, on „__ga”. Täpsem kirjeldus Google poolt kasutatavate küpsiste kohta on kirjas Google tingimustes, mis on kättesaadavad: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

 

 • Kliendil on õigus oma veebilehitseja sätteid muutes küpsiste kasutamine igal ajal keelata. Sellisel juhul peab aga Klient arvestama, et veebilehe kõik funktsioonid ei pruugi korrektselt töötada. Küpsiseid on võimalik keelata veebibrauseri „help“ või „abi“ funktsiooni juhiseid järgides.

 

 • Rohkem informatsiooni selle kohta, kuidas küpsised töötavad või kuidas küpsiseid keelata võite leida ka veebilehelt allaboutcookies.org.

 

 1. KLIENDI ÕIGUSED

 

 • Kliendil on tema isikuandmete töötlemisel kõik kohalduvatest õigusaktidest tulenevad õigused. Muuhulgas on Kliendil isikuandmete töötlemisel järgmised õigused:

 

 • juurdepääsuõigus:Kliendil on õigus igal ajal küsida, kas Automaakleril on tema kohta isikuandmeid või mitte ning saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid Automaakler Kliendi kohta töötleb;

 

 • õigus isikuandmete parandamisele: Kliendil on õigus taotleda Automaaklerilt oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;

 

 • õigus vastuväidete esitamisele: Kliendil on õigus esitada Automaaklerile vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes;

 

 • õigus nõuda Isikuandmete kustutamist: Kliendil on õigus taotleda isikuandmete kustutamist, näiteks siis, kui isikuandmeid töödeldakse Kliendi nõusolekul ja kui Klient on nõusoleku tagasi võtnud;

 

 • õigus piirata töötlemist: Kliendil on õigus nõuda, et Automaakler piiraks Kliendi Isikuandmete Töötlemist, näiteks kui Automaakler ei vaja Kliendi isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel või kui Klient on esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite;

 

 • õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi: kui Kliendi isikuandmete töötlemine põhineb Kliendi antud nõusolekul, on Kliendil igal ajal õigus Automaaklerile antud nõusolek tagasi võtta;

 

 • õigus andmete ülekantavusele: Kliendil on õigus ise saada Automaaklerilt isikuandmeid, mida Klient on Automaaklerile esitanud ning mida Automaakler töötleb kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et Automaakler edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale;

 

 • õigus esitada kaebus: Kui Klient leiab, et tema isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on Kliendil õigus pöörduda nõudega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

 

 • Kliendi käesolevas peatükis loetletud õigused seoses Kliendi isikuandmete töötlemisega ei ole absoluutsed õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused või Automaakleri õigused või kohustused piirata Kliendi õigusi.

 

 1. KONTAKTANDMED

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste korral või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke meiega ühendust järgmistel kontaktidel:

 

Ärinimi: Automaakler Eesti OÜ

Aadress: Kastani tn 23, 10912, Tallinn

Telefon:  +372 560 64 030

E-post: info@automaakler.ee